DIWEDDARIAD - Hydref 2020

Mae perfformiadau hyd at Nadolig 2020 bellach naill ai wedi'u canslo neu eu gohirio. Yn anffodus, mae hyn yn golygu na fydd Rich Hall's Hoedown Deluxe, Bingo Lingo a Horrible Histories - Barmy Britain yn digwydd yr hydref hwn mwyachRydyn ni wrthi'n trefnu dyddiadau newydd gyda'r cwmnïau a byddwn ni'n cysylltu â deiliaid tocynnau cyn gynted ag y gallwn ni.

Noder, nid oes gennym ni mynediad at y system ffonau yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, ar hyn o bryd, felly os oes angen i chi gysylltu â ni, e-bostiwch SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Mae iechyd a lles y gymuned o'r pwys mwyaf, felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn monitro'r sefyllfa o amgylch yr achosion o COVID-19 yn agos, gan alinio ein hymateb â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi penderfynu ei bod er budd  y gymuned a'n staff i Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, aros ar gau am gyfnod amhenodol. Roedd y penderfyniad hwn yn un anodd i ni oherwydd ni allwn aros i'ch croesawu chi i gyd yn ôl i'r adeilad, ond rhaid blaenoriaethu diogelwch. 

Byddwn ni'n adolygu'r rhaglen artistig yn gronolegol ar sail sioeau unigol. Os oes gennych chi docynnau ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol byddwn ni'n cysylltu â chi os bydd y digwyddiad hwnnw yn cael ei ohirio neu ei ganslo.

Diolch am eich cefnogaeth ac amynedd parhaus yn ystod y cyfnod heriol hwn.

 

Am y wybodaeth a chanllawiau diweddaraf o ran y cyfyngiadau symud, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.  COVID-19 - cyngor a gwybodaeth