Mae Datblygu’r Celfyddydau Caerffili yn cael cyllid craidd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae’r tîm yn cynnwys tri gweithiwr proffesiynol ym maes datblygu’r celfyddydau sy’n rheoli ac yn cynorthwyo staff prosiectau arbennig ac artistiaid cyswllt. 

Tri ffotograff du a gwyn o dîm Datblygu’r Celfyddydau. O’r chwith i’r dde mae David Chamberlain sydd â gwallt tywyll ac yn gwisgo crys golau, Kate Verity sydd â gwallt tywyll ac yn gwisgo crys T tywyll gyda llewys byr a gwasgod, a Beth Ryland sydd â gwallt golau ac yn gwisgo crys T tywyll gyda llewys byr.

Uwch Swyddog Datblygu’r Celfyddydau – David Chamberlain

Mae gyrfa David yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar frwdfrydedd dros weithio gyda chymunedau ac mae ganddo MA mewn Celfyddydau yn y Gymuned. Mae ganddo fwy nag ugain mlynedd o brofiad gyda sefydliadau fel Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, Making Music a nifer o ymddiriedolaethau datblygu. Mae wedi meithrin ystod helaeth o rwydweithiau gyda phob sector o’r gymuned greadigol a’r tu hwnt. 

Mae David wrth ei fodd yn rhannu sgiliau, addysgu, cynorthwyo artistiaid a datblygu prosiectau cyffrous sy’n gwneud gwahaniaeth, yn enwedig ym maes y Celfyddydau ac Iechyd. Mae David bob amser yn ymdrechu i sicrhau ansawdd da fel artist gweledol ac fel rheolwr prosiectau, gan greu profiad gwell i artistiaid a phobl sy’n cymryd rhan. Mae’n falch iawn o waith Gwasanaeth y Celfyddydau.

Swyddog Datblygu’r Celfyddydau – Kate Verity

Mae gan Kate fwy nag ugain mlynedd o brofiad o ddarparu sesiynau celfyddydol mewn amrywiaeth o leoliadau gydag ystod helaeth o grwpiau gwahanol, gan gynnwys plant a phobl ifanc, pobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu a phobl â phroblemau iechyd meddwl.


Ers deng mlynedd, mae Kate wedi gweithio yng Ngwasanaeth Celfyddydau Cyngor Caerffili. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio gydag artistiaid eraill a datblygu prosiectau celfyddydol, gan gynnwys contractio a goruchwylio prosiectau o’r dechrau i’r diwedd. Mae Kate yn gweithio gyda grwpiau fel Theatr Ieuenctid Caerffili, gan ddylunio setiau a phropiau i’w sioeau, ac mae’n frwdfrydig iawn dros y theatr a’r celfyddydau perfformio.

Mae gan Kate MA mewn Celfyddydau ac Iechyd ac mae’n credu ym mhŵer defnyddio’r celfyddydau fel arf i hybu iechyd a lles a newid bywydau.

Swyddog Datblygu’r Celfyddydau – Bethan Ryland

Mae gwaith Bethan yn amrywiol iawn fel ymarferydd theatr gymhwysol, artist dawns a choreograffydd llawrydd. Gweithiodd gyntaf gyda thîm Datblygu’r Celfyddydau fel prentis dawns ychydig o flynyddoedd yn ôl, gan weithio ar brosiectau oedd yn diwallu anghenion cymunedau o ran iechyd corfforol ac iechyd meddwl.

Prif ddiddordeb Bethan erbyn hyn yw gwaith pontio’r cenedlaethau ac mae wedi datblygu prosiectau mewn cartrefi preswyl, gan ddefnyddio’r profiad i ychwanegu at ei hymchwil PhD a dod yn ddadleuwr dros y gwaith gwerthfawr hwn ar lefel uchel.